Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2013

Pro100wucho
2126 fa1a
Reposted fromcalifornia-love california-love
Pro100wucho
2155 39a0
Reposted fromgreymouse greymouse
Pro100wucho
2291 0666
Reposted fromervilha ervilha
Pro100wucho
2522 e840 500
Szanuj <3
Reposted fromSweetheartxd Sweetheartxd
2613 877d 500
Reposted fromlynusrynu lynusrynu
Pro100wucho
2659 44f1 500
Reposted fromlindethiel lindethiel
Pro100wucho
2673 c52c 500
Reposted fromlindethiel lindethiel
Pro100wucho
Nie wiem czemu tylu zgrywa Alfę i Omegę, pamiętaj, że dla kotów jestem Alfem po obiedzie
— Bisz
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop
Pro100wucho
2696 4e78
Reposted fromvoty voty
Pro100wucho
2756 cb98 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS
Pro100wucho
2776 97ff
Reposted fromvoty voty
Pro100wucho
2786 7375
Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się 
-na próbę.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
Pro100wucho
2821 391c
Reposted fromTommekk Tommekk
Pro100wucho
Nie idź za mną - mogę cię nie poprowadzić. Nie idź także przede mną - mogę za tobą nie podążyć. Po prostu idź obok mnie jako przyjacielod osoby, która ciągle będzie szła obok:)
— Albert Camus
Pro100wucho
2830 7d01
Reposted frommrdrunkteen mrdrunkteen

February 05 2013

Pro100wucho
9354 c01d
Reposted fromMaybeJustDumb MaybeJustDumb
Pro100wucho
Reposted fromLukasTrips LukasTrips
Pro100wucho
9379 7fd1
Reposted fromojkomena ojkomena
Pro100wucho
Pewność siebie nie zależy od wyglądu, ani stanu posiadania. Pewność siebie to poczucie akceptacji i miłości.
Reposted fromlouecraft louecraft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl